Aktuálny projekt

Energia v škole

Vzdelávací projekt v oblasti environmentálnej výchovy zameraný na šetrenie energiou a obnoviteľné zdroje energie.

Hlavným cieľom projektu je realizácia praktických opatrení zameraných na úspory energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti v školách žilinského kraja a zvyšovanie verejného povedomia v lokálnych komunitách prostredníctvom aktivít žiakov.
Viac informácií...

Projekt  je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt finančne podporilo aj  Mesto Žilina.
Vzdelávacie materiály...

Realizácia projektu bola ukončená 30. novembra 2010.

Logo EEA & Norway grants
Logo Ekopolis Štátny znak SR Mesto Žilina

Energia v škole - energia doma

Environmentálny vzdelávací program o šetrení energie a využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Logo projektu Energia v škole – energia doma je vzdelávací projekt v oblasti environmentálnej výchovy, ktorého cieľom je poskytnúť informácie o praktických možnostiach znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie v školách a domácnostiach.


Dĺžka realizácie aktivít projektu:
18 mesiacov                                                                                                                                                                                                                     Realizácia projektu bola ukončená 30. novembra 2010.

Miesto realizácie projektu:
Žilina, žilinský kraj

Projekt je rozdelený na 2 aktivity.

Aktivita 1: ENERGIA V ŠKOLÁCH

Žiaci a študenti budú mať možnosť zúčastniť sa výučbového programu zameraného na zvyšovanie povedomia o energetickej efektívnosti. Zároveň budú mať možnosť plniť zaujímavé a praktické úlohy v škole, ale aj vo svojom okolí.

Viac informácií

V rámci tejto aktivity pripravíme vzdelávací materiál o energii – príručku, ktorá bude obsahovať súbor zdrojov a aktivít vhodných pre základné a stredné školy a bude prístupná účastníkom na webovej stránke projektu.

Výučbový materiál poskytne učiteľom návody na aktivity zamerané na praktické možnosti znižovania spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v budovách škôl a domácnostiach. Aktivity sú vhodné pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy a pedagógovia ich môžu využiť k podpore širokej škály vyučovacích predmetov v školách. Témy pracovných listov: Udržateľné využívanie energie, Šetrenie energiou v domácnostiach, Obnoviteľné zdroje energie, Osvetlenie, Využívanie biomasy na vykurovanie, Ohrev vody solárnymi kolektormi, ... Každá téma bude spracovaná samostatne, s úvodným textom, ktorý podporí diskusiu o tom, aké majú študenti informácie (čo počuli, čo čítali, čo vedia o danej téme), za ktorou budú nasledovať aktivity, pre ktoré budú k dispozícii pracovné listy. Súčasťou budú i ďalšie informácie pre učiteľov, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pre výučbu týchto tém. Každá lekcia bude obsahovať jednu alebo viac aktivít, ktoré sú zamerané na zvýšenie povedomia o ekologických problémoch spojených s použitím energie, ale rovnako sú zamerané aj na identifikovanie možností na zníženie spotreby energie. Aktivity môžu byť realizované v malých skupinách, niektoré aktivity môžu žiaci realizovať aj doma. O výstupoch môžu diskutovať, vymieňať si názory, obhajovať a učiť sa rešpektovať názory ostatných. Učitelia môžu vyplniť dotazník z ktorého získame návrhy na zlepšenie vzdelávacích materiálov.

Podporné materiály
školy zapojené do projektu získajú zdarma balíček informačných materiálov a plagátov o šetrení energiou, OZE, klimatických zmenách, separovaní odpadu a pod. Zároveň im zapožičiame pomôcky na zisťovanie spotreby energie – merače spotreby energie.

Školské kampane – Energia v škole
oboznámenie žiakov so zmyslom šetrenia energií vo výchovno-vzdelávacom zariadení.

Vzdelávacie aktivity na školách
interaktívne činnosti, prezentácie

Vytvorenie energetických tímov, monitoring spotreby energie - zavedenie pravidelných energetických obchôdzok, sledovanie vymedzených parametrov (teplo, voda, odpad, elektrická energia)
vytvorené energetické tímy budú v spolupráci so zodpovedným pracovníkom školy monitorovať vymedzené /problémové oblasti školy , navrhujeme oblasti:

Voda – spotreba vody – kontrola sociálnych zariadení

Teplo – meranie teplôt v objekte školy a vonkajšej teploty, stav a kontrola termoventilov, spotreba tepla aj počas víkendov, intenzita vetrania v objekte školy, zistenie stavu tepelnej izolácie budovy, tesnenie okien a dverí, aké je vykurovacie médium v škole.

Elektrická energia – spotreba elektrickej energie, kontrola štítkov na elektrospotrebičoch, meranie spotreby energie elektrospotrebičov (napr. PC) aj v režime stand-by, osvetlenie – intenzita a stav osvetlenia v budove - použitie úsporných žiariviek.

Realizácia malého energetického auditu v školách
laické zhodnotenie stavu školskej budovy z hľadiska energetickej efektívnosti (využitie výsledkov monitoringu spotreby energie) – východisková energetickej situácia na školách ako ťažisko projektu formou vhodnou pre študentov ZŠ a SŠ a návrhy riešení a opatrení na školách.

Dni trvalo udržateľnej energie
realizácia praktických opatrení na školách zameraných na úspory energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Na základe monitoringu spotreby energie, výsledkov malého energetického auditu sa budú v škole realizovať praktické opatrenia vedúce k úsporám energií, ktoré nevyžadujú takmer žiadne investície napr. reflexné fólie za radiátory vyrobené žiakmi z kartónov a odpadových hliníkových fólií (napr. z čokolád...), označenky vo verejných priestoroch školy – napr. vypni svetlo, zastav vodu, šetrné splachovanie a vetranie...

Súťaž o najkrajší plagát
žiaci, ktorých plagáty budú vyhodnotené ako najlepšie, budú odmenení vecnými cenami od sponzorov.

Hodnotiace správy škôl o zrealizovaných aktivitách
súťaž medzi školami o najorginálnejšie riešenie praktických opatrení zameraných na úspory energie a o navyššie percento zlepšenia na základe hodnotiacej správy, ktorá bude obsahovať popis a hodnotenie zrealizovaných aktivít, fotografie zo vzdelávania a výstupu aktivít, prípadne plagáty pripravené študentami so sloganmi a textami vyjadrujúcimi vlastný názor účastníkov projektu na šetrenie energiou a využívanie OZE.

ENERGIA V AKCII

Študentom sme dali otázku, aby popremýšľali, čo sa v projekte „Energia v škole – energia doma: naučili, aké konkrétne zmeny v správaní pri využívaní energie urobili alebo plánujú urobiť.

Tu sú niektoré z ich odpovedí:

Študenti zo Súkromnej základnej školy  v Žiline:

„ Naučil som sa používať pokrievku na hrniec, lebo ušetrí energiu ale aj peniaze.“

„V rámci „Týždňa dobrovoľnej skromnosti“ som sa pokúsila ušetriť energiu tým, že som chodila  po schodoch peši, namiesto požívania výťahu.“

„Snažím sa na krátke vzdialenosti chodiť pešo, aby sa neuvoľňoval CO2

Študenti Základnej školy ,Lichardova ul., Žilina

Radšej sa sprchujem ako kúpem.“

„Keď si umývam zuby, nenechávam stále pustenú vodu.“

„Nesvietim, ale odostriem žalúzie.“

„Nenechávam pustených viac spotrebičov naraz.“

„Separujem odpad.“

„Používame energeticky úsporné žiarivky.“

Žiaci Základnej školy s MŠ Čimhová

„Bavila nás práca v projekte, mňa najviac bavilo sledovať meteorologickú stanicu“

„Mňa bavilo, keď sme robili plagáty“

„Doma som povedal, že máme vypínať všetko z  elektriky, keď ideme spať alebo keď niekam cestujeme.“

 Žiačky  Základnej školy, Námestie mladosti, Žilina

„Tento projekt nám dal veľa. Naučili sme sa nové spôsoby šetrenia energie. Mali by sme chrániť vyčerpateľné zdroje energie, tak isto chrániť lesy pred vyrubovaním, vodu pred znečistením. Naučili sme aj iných ľudí, že v domácnosti sa dajú ušetriť peniaze bez toho, aby sme si siahli do vrecka. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou projektu.“

Najčastejšie sľuby:  " pri našich činnostiach nebudeme toľko plytvať energiou, budeme lepšie hospodáriť s vodou a veci budeme skôr opravovať, znovu používať, ako ich vyhadzovať".

 

 

Vyhodnotenie hodnotiacich správ
odborná komisia na základe posúdenia hodnotiacich správ zo škôl a konzultácii s riaditeľmi škôl vybrala 4 najaktívnejšie školy , ktoré budú v septembri 2010 odmenené vhodnými výrobkami šetriacimi energiu: napr. svietidlá s úspornými žiarivkami, termostatické ventily na radiátory a pod.

 1. cena: Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina - Hájik - osvetľovacia sústava (svietidlá a zdroje) v celkovej hodnote 2 077,41 EUR
 2. cena: Cirkevná základná škola R. Zaymusa Žilina - osvetľovacia sústava (svietidlá a zdroje) v celkovej hodnote 1 690,26 EUR
 3. cena: Základná škola s materskou školou, Čadca - Horelica - osvetľovacia sústava (svietidlá a zdroje) v celkovej hodnote: 1 688,74 EUR
 4. cena: Základná škola s materskou školou Čimhová - termostatické ventily na všetky radiátory v škole v celkovej hodnote 1 186,36 EUR

Okrem vzdelávacích aktivít sa budú môcť žiaci a študenti zapojiť do realizácie praktických opatrení, ktoré prispejú k zníženiu spotreby energie v budovách škôl (nevyžadujú investície) a inštalácie výrobkov šetriacich energiu v 4+ vybratých školách za pomoci rodičov a odborníkov.

 
Aktivita 2: ENERGIA DOMA

Informačná kampaň na zvyšovanie verejného povedomia prostredníctvom prenosu praktických skúseností zo školy do domácností detí. Príkladom objasnenia toho, ako deti vplývajú na svojich rodičov, je všeobecná tendencia v správaní človeka. Keď zistí, že niečomu nerozumie, napríklad energetickej účinnosti, začne svoje správanie porovnávať so správaním ostatných, pričom sa spolieha na informácie, ktoré dostane od tých, ktorých pozná a ktorým dôveruje. To sú dva základné vstupy procesu rozhodovania. Deti sú dôveryhodným kanálom pre posun informácií určených pre zmenu správania. Spoluorganizátori akcie zameranej na zvyšovanie verejného povedomia, školy, budú môcť prezentovať verejnosti, čo v projekte dokázali.

Viac informácií

Realizácia lokálnych kampaní „Energia doma“ - osvetové, propagačné a informačné aktivity.

Exkurzia
3 školy s najnápaditejšou kampaňou realizovanou v obci získajú možnosť celodennej exkurzie pre  najaktívnejších žiakov a pedagóga, ktorí budú môcť navštíviť podniky či školy v regióne, ktoré úspešne vyrábajú či využívajú inovácie z oblasti trvalo udržateľnej energie.

Školy zapojené do projektu

 • Cirkevná základná škola R. Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina
 • Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, 013 03 Varín
 • Základná škola s materskou školou Čadca-Horelica 429, 022 01 Čadca
 • Základná škola s materskou školou , Nová, 6, 027 12 Čimhová
 • Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina
 • Stredná odborná škola, Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • Základná škola Bystrická cesta 14, 03401 Ružomberok
 • Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
 • Základná škola, Martinská 20, 010 01 Žilina
 • Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina
 • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 01 Žilina
 • Základná škola, Námestie mladosti, 010 15 Žilina - Hájik

 

EXKURZIA DO HOSTĚTÍNA

Termín:  17. 9. 2010  (piatok) s predpokladaným odchodom autobusu zo Žiliny o 8:00 hod., predpokladaný návrat do 17:00 hod.

Bližšie informácie a inštrukcie pošleme všetkým pozvaným žiakom a učiteľom, ktorí vyplnia návratku.

Miesto: Centrum Veronica Hostětín

Obsahová náplň: Interaktívna exkurzia, pri ktorej žiaci preberú širokú škálu tém súvisiacich s udržateľným rozvojom, a to priamo na konkrétnych príkladoch realizovaných v Hostětíne. Pri každom z projektov (koreňová čistiareň, kotolňa na biomasu, solárne panely, šetrné osvetlenie, muštáreň s ekologickou produkciou, pasívny dom) sa žiaci dozvedia súvisiace tématické informácie. Pochutnáme si tiež na dobrom vegetariánskom obede.

Organizačné pokyny:

Odchod autobusom zo Žiliny  (autobusové nástupište) dňa 17. 9. 2010 o 8:00 hod.

Riadne vyplnenú prihlášku ( v prílohe) pošlite do  30. 6. 2010  na adresu: Občianske združenie Ekoenergia, Predmestská 51, 015 01 Žilina alebo e-mailom na adresu: alena.zidekova@gmail.com

Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa: dopravu zo Žiliny do Hostětína a späť; organizačné náklady a lektorné; poistenie a obed hradí Občianske združenie Ekoenergia.

Poistné a cestovné do a zo Žiliny si hradia účastníci.

Počet účastníkov exkurzie je obmedzený a z organizačných dôvodov nie je možné zúčastniť sa exkurzie bez predchádzajúceho prihlásenia.

 

Financovanie a spolupráca

Projekt „Energia v škole – energia doma“ je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Na spolufinancovanie projektu prispelo v r. 2009 aj Mesto Žilina.

Logo EEA & Norway grants
Logo Ekopolis Štátny znak SR Mesto Žilina

Odborná spolupráca:

Logo PHILIPS Logo Biomasa
Logo Thermosolar

Kontakt

Občianske združenie Ekoenergia
Alena Žideková
Predmestská 51
010 01 Žilina

Tel: 041 - 562 22 95
E-mail: ekoenergia@stonline.sk

Novinky

21.9.2014

Voda a klíma v našej škole

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway Co-financed by the State Budget of the Slovak ...
Viac informácií

18.1.2011

PLÁN PRE ENERGETICKÚ BEZPEČNOSŤ

Stratégia zameraná na zabezpečenie udržateľných dodávok energie a podporu hospodárskeho rastu počas nadchádzajúceho desaťročia Viac čítajte na: ...
Viac informácií

19.11.2010

Ministerstvo hospodárstva plánuje naďalej poskytovať dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, môžu získať dotáciu na kúpu zariadení z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach     O dotácie zo štátneho Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach prejavilo do polovice septembra 2010 záujem vyše 3270 domácností a 15 bytových domov ...
Viac informácií

Ďalšie novinky >

Kontaktujte nás

Zašlite nám e-mail prostredníctvom našej web stránky:

poslať e-mail

Môžete nám tiež zavolať na tel. čísle: 041 - 562 22 95